ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า

nature1    ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่เกิดความเสียหายต่อโลก มนุษย์ และ สัตว์ โครงการปลูกป่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนสนใจเรื่องความเป็นอยู่อาศัยในร่วมกับธรรมชาติให้ถูกต้อง ช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้ผู้คนที่ทำผิดกฎหมายคือ การลักลอบตัดไม้ไปขาย หรือลักลอบจับสัตว์ป่าเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน การที่ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปเลื่อยๆ ก็ส่งผลเสียในหลายๆ เรื่องอย่างภาวะเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเคลื่อนที่ขาดแคลนอาหาร ขาดการนำพืชพันธ์มาเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรค สัตว์ป่าล้มตาย เกิดอุทกภัยมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโสม เพราะเหตุนี้เราควรทีจะช่วยกันรักษาป่าไม้ และ สัตว์ป่า เลิกลุกลานธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในท้องถิ่นอย่างเช่น เป็นการเพิ่มรายได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งให้กับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ยังเป็นการสร้างความรู้ความสำคัญของของธรรมชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมกับเจ้าหน้าที่ในทุกฝ่ายเพื่อเป็นการยับยั้งการตัดไม้ทาลายป่าให้ลดน้อยลง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก็คือ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่อยู่อาศัยจะดีขึ้นไม่เสื่อมถอยลงไป มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมในสังคม และมีชีวิตที่ดีขึ้น มีวัตถุดิบทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้กลุ่มชาวบ้านทีทำงานเลี้ยงชีพในด้านเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี ทำให้การบำรุงรักษาป่าไม้ฟื้นคืนสมบูรณ์รวมไปถึงการเพิ่มปริมาณสัตว์ป่าให้มีมากขึ้นในอนาคต มีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากขึ้นเป็นการหารายได้ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และคนไทยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

animal

Continue Reading

การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่

nature    การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่ ทุกวันนี้ทุกคนคงสังเกตเห็นกันนะครับว่าโลกของเราในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทุกจังหวัด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีมากขึ้นทุกวัน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงสัตว์ป่า หรือ มนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต่างเดือดร้อนกัน การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับถ้ามนุษย์ทุกคนส่งเสริมช่วยกันปลูกป่าเลิกตัดไม้ทำลายป่าแค่นี้ก็สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติที่อยู่บนโลกให้น่าอยู่มากขึ้นได้แล้ว ป่าไม้เป็นแหล่งวงจรชีวิตที่สำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย , เป็นแหล่งอาหาร , เป็นแหล่งหาวัตถุดิบอย่าง ครัวเรือน , เครื่องนุ่มห่ม , เครื่องมือเครื่องใช้ , เป็นยารักษาโรค , เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นต้น

การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรงที่จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมในทุกพื้นที่ของประเทศอุดมสมบูรณ์ ช่วยฝนตกตามฤดูกาล มีผลดีต่อคนที่ทำอาชีพเกษตรกรเพาะปลูก การทำไร่ทำสวน ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษของคนในตัวเมือง อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนควรช่วยเจ้าที่กรมป่าไม้คอยสอดส่องดูแลฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีไม้ป่าตามธรรมชาติ หรือ ไม้ป่าใช้สอย ให้มาเพียงพอ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ประชากรทุกคนควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดีที่สุด เพราะโลกของเราในตอนนี้นั้นแย่ลงเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ก็เป็น เพราะฝีมือของมนุษย์กันทั้งนั้น จากเหตุการณ์อุทกภัยทางธรรมชาติที่เป็นข่าวดังในหลายๆ ครั้ง เราจะเห็นว่ามันส่งผลเสียต่อประเทศ และ ประชากรในประเทศอย่างมาก เราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้โลกของเรานั้นน่าอยู่กันนะครับ

forest 1

Continue Reading

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้

Parmai 1    โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าไม้ การดูแลสัตว์ป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ เพราะในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนทุกประเทศ จะต้องช่วยเหลือและรักษาไว้ให้อยู่ควบคู่กัน เพื่อให้ธรรมชาติเกิดอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานชนิด เป็นแหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำลำธาร สามารถนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ในสมัยนี้ ได้ถูกทำลายไปอย่างมากมาย ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่าง ทั้งน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้เพียงพอ ป่าไม้มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ หรือ สัตว์ ถ้าเกิดป่าไม้ถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบต่อ มนุษย์ สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยลงทำส่งผลเสียในหลายๆ ด้านประโยชน์ทางตรงของทรัพยากรธรรมชาติมี

ปัจจัยอยู่ 4 ประการ

  1. การนำป่าไม้มาทำเป็นที่พักอาศัยอาคารบ้านเรือน ทำฝืน หรือเครื่องใช้ต่างๆ
  2. นำมาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตทั้งมนุษย์ และ สัตว์ป่า
  3. สามารถนำมาใช้เป็นสิ่งของในชีวิตประจำวัน อย่างเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
  4. นำมาเป็นยารักษาโรคภัยต่างๆ

ส่วนประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้

  1. ป่าไม้คือแหล่งของต้นน้ำลำธาร เพราะต้นไม้เป็นที่ซึมซับน้ำจากฝนลงสู่ดินทำให้เกิดเป็นน้ำใต้ดิน
  2. ป่าไม้เป็นแหล่งควบคุมสภาวะอากาศทำให้ชุ่มชื้น ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล
  3. ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางภูมิประเทศที่มีป่าเยอะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมากเป็น และเป็นแหล่งให้ความรู้ในการศึกษาที่ดี
  4. ป่าไม้จะคอยช่วยลดความแรงของพายุ หรืออุทกภัยทางธรรมชาติได้ดี

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลักลอบตัดป่าเพื่อเอาไปขายในหลายพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนทำให้ทุกวันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสียสมดุลลงไปมากทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามแหล่งธรรมชาติเกิดปัญหาตามมาในหลายๆ ด้านรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ไม่มีที่พิงพักอาศัยไม่มีอาหารจนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากสัตว์บางสายพันธ์ก็อาจจะสูญพันธ์ลงไป

forest 2

 

 

Continue Reading